Από μια λέξη μπορεί να διαλυθεί ένας Γάμος – Γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης, Επίσκοπος Φλωρίνης (+2010)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Από μια λέξη μπορεί να διαλυθεί ένας Γάμος

Ἀναφέρει ὁ Γέροντας Ἐπίσκοπος Φλωρίνης, Αὐγουστίνος Καντιώτης (+2010):

«Ἦταν ἕνα ἀνδρόγυνο πού εἶχε ἀγάπη καί ὀμόνοια. Πέρασαν 5-10 χρόνια μαζί. Καί ξαφνικά μιά μέρα ὁ ἄνδρας θύμωσε, ὁργίστηκε ἀπό τό τίποτε καί πάνω στό θυμό του πέταξε μιά λέξι πολύ προσβλητική γιά τή γυναῖκα του· δέν τήν πίστευε, ἀλλά ἔτσι πάνω στό θυμό του τήν εἶπε. Καί ἡ γυναίκα τί ἔκανε —ἤ μᾶλλον ὁ σατανᾶς, πού περίμενε τόσα χρόνια γιά νά τούς διαλύση; Ἅρπαξε τή λέξι αὐτή καί τήν κόλλησε μέσα στό μυαλό τῆς γυναικός. Χίλιες καλές λέξεις εἶχε πεῖ ὁ ἄνδρας στή γυναίκα του, χίλιες ἀποδείξεις εἶχε ἡ γυναίκα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνδρός· ἀλλά κατώρθωσε ὁ διάβολος, αὐτή τή λέξι πού εἶπε ἐπάνω στό θυμό του ὁ ἄνδρας νά τήν κολλήση μές᾽ στό μυαλό της. Ὅπως ὁ μαραγκός κολλάει τά σανίδια μέ ψαρόκολλα, ἔτσι καί ὁ διάβολος κόλλησε μέσα στό μυαλό τῆς γυναικός τή λέξι αὐτή.

Ἦρθε καί σ᾽ ἐμένα.

—Δέν ἔπρεπε νά μοῦ τήν πῆ αὐτή τή λέξι.

Τῆς λέω:

—Μόνο αὐτή τή λέξι σοῦ εἶπε; Δέν σοῦ εἶπε ἄλλες λέξεις; Δέν σοῦ εἶπε “ἄγγελέ μου”, δέν σοῦ εἶπε “χαρά μου”, δέν σοῦ εἶπε “ἀγάπη μου”;

—Μοῦ τά εἶπε, λέει. Ἀλλά ἐγώ δέν τά λαμβάνω αὐτά ὑπόψιν· αὐτή τή λέξι παίρνω.

—Εἶσαι ἄδικη, τῆς λέω.

—Ὄχι, μοῦ ἀπαντᾶ· ἀυτή τή λέξι τήν κρατάω μέσα στήν καρδιά μου, δέν τήν ἀφήνω.

Τήν εἶπε στή γειτονιά. Καί ἡ γειτονιά, ἀντί νά ρίξη νερό νά σβήση τή φωτιά, ἔριξε πετρέλαιο. Γειτόνισσες, σατανάδες ὁλόκληροι, τή φούντωσαν τή γυναῖκα.
Ἔφτασε στούς δικηγόρους —ἄλλη δουλειά πού δέν θέλουν οἱ δικηγόροι.

(Ἔμαθα ἔφτασε ἕνας δικηγόρος νά πάρη 70.000 δραχμές. Γι᾽ αὐτούς δέν λέτε τίποτε. Ἐνῶ ἄν κανένας παπᾶς πάρη κανένα μικρό φιλοδώρημα —εἶμαι ἐναντίον τῶν τυχερῶν—, βουΐζει ὁ κόσμος. Ἕνας δικηγόρος, παίρνει τόσα λεπτά, γδύνει κυριολεκτικῶς τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει νά πουλάη τά γίδια καί τά βόδια του, δίνει τά λεφτά του ὅλα, καί τίποτε δέν λέει κανείς…).

Πάει, λοιπόν, στό δικηγόρο ἤ γυναίκα αὐτή, μέ τή μιά λέξι. Καί πάνω στή λέξι αὐτή, τήν προσβλητική, τό δικαστήριο ἔβγαλε διαζύγιο.

Μολονότι τόν ἄνδρα τόν κάλεσα, ζήτησε σύγγνωμη, φίλησε τό χέρι της· τίποτε αὐτή, ἄκαμπτη, ἀλύγιστη.

Πώ πώ κακία γυναικός! Νά δείξη ὁ ἄνδρας ὅλη τήν ἀγάπη του, νά τήν περιβάλη μέ ὅλη τή στοργή του, νά τήν ἀνεβάση ὥς τά ἄστρα, νά τήν κάνη χερουβείμ καί σεραφείμ, νά τῆς πλέξη ἐγκώμια, νά τῆς δείξη χιλιάδες αγάπες· καί ὅμως νά κολλήση τό μυαλό της σέ μιά λέξι.

Μιά λέξι, μιά μικρά ἁμαρτία εἶναι. Καί ὅμως, ἀπό μιά λέξι διαλύεται ἕνα ἀνδρόγυνο».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s